797 – “ἀσκεῖν περὶ τὰ νοσήματα δύο, ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν. ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τὸ νόσημα καὶ ὁ νοσέων καὶ ὁ ἰητρός· ὁ ἰητρὸς ὑπηρέτης τῆς τέχνης· ὑπεναντιοῦσθαι.

“As to diseases, make a habit of two things—to help, or at least to do no harm. The art has three factors, the disease, the patient, the physician. The physician is the servant of the art.”

–Hippocrates of Cos

Happy National Doctor’s Day!

Quote Number:  381

Source: Hippocrates. “On Epidemics.” In Hippocartes Vol I. W H S Jones, translator. 1923. Online Here.

Source Notes: 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s