Dream of the Red Chamber

764 – 「 假作真时真亦假,无为有处有还无。」

“Jiǎ zuò zhēn shí zhēn yì jiǎ, wú wéi yǒu chù yǒu huan wú.”

“Truth becomes fiction when the fiction’s true; real becomes not-real when the unreal’s real.”

–Cáo Xuěqín 「」

(more…)