Mandrin

145 – 「说不能做的人不应该打断那个正在做的人。」

“Shuō bu néng zuò de rén bù yìng gāi dǎ duàn nàgè zhèngzài zuò de rén.”

“The person who says it cannot be done should not interrupt the person who is doing it.”

Chinese Proverb [See Notes about Translation]
(more…)